REHABILITAČNÁ NEMOCNICA HLOHOVEC

DOTAZNÍK PRED HOSPITALIZÁCIOU

  V prípade problémov s vypĺňaním dotazníku nás kontaktujte na tel č.: 0911 997 509 alebo e-mail: fyzio@mphc.sk

  POSTUP

  POSTUP PRI PRIJATÍ PACIENTA DO NEMOCNICE HLOHOVEC

  • pacient spĺňa niektoré z indikačných kritérií pre prijatie (viď nižšie)
  • pacient nemá žiadnu kontraindikáciu pre prijatie (viď nižšie)
  • prijatie pacienta do Rehabilitačnej nemocnice Hlohovec je plánované alebo preklad z nemocnice
  • zasielajúci lekár zašle pred prijatím Žiadosť o hospitalizáciu, prípadne stručnú epikrízu stavu elektronicky na e-mail: fyzio@mphc.sk
  • pacient má pred prijatím rehabilitáciu predpísané lieky obvodným lekárom na plánovanú dobu pobytu (minimálne na 1 mesiac)
  • dátum prijatia je dohovorený pred prijatím na RHB
  KRITÉRIA

  INDIKAČNE KRITÉRIA PRE PRIJATIE NA RHB

  • stavy po cievnej mozgovej príhode ischemickej aj hemoragickej (NIHSS pod 14, Rankin 1-4, mrš pod 4 ) s klinickým deficitom s perspektívou RHB a zlepšenia stavu
  • diagnózy I60 (Subarachnoidálne krvácanie), I61 (Vnútromozgové krvácanie), I62 (Subdurálne krvácanie), I63 (Mozgový infarkt vyvolaný trombózou precerebrálnych artérií), I64 (Porážka bližšie neurčená ako krvácanie alebo infarkt), S06 (Traumatické vnútro lebkové krvácanie), T09. (Povrchové poranenie trupu), T02 (Zlomeniny postihujúce hlavu a krk), T05 (Úrazová amputácia oboch rúk), T06 (Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v úrovni krku), S06.30 (Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené), S06.9 (Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené), D32.9 (Nezhubný nádor mozgovomiechových plien, bližšie neurčený), C70.9 (Zhubný nádor mozgovomoechových obalov, bližšie neurčený), D33.9 (Nezhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený)
  • vnútrolebečné poranenia
  • stav po operácii na chrbtici M42, M51, M54,
  • stav po operácii kĺbov, väzov, s implementáciou endoprotéz a iných druhov kovového materiálu
  • poranenia miechy v bližšie neurčenej úrovni
  • stav po operácii kĺbov (bedro, koleno, rameno, členok)
  • stav po kranio-cerebrálnej traume s neurologickým deficitom
  • ochorenie chrbtice s neurologickým deficitom (aj po operácii a úraze)
  • ochorenie periférneho nervového systému (polyneuropathia, polyradikuloneuritída)
  • stav po polytraume s obmedzením hybnosti
  KRITÉRIA

  INDIKAČNE KRITÉRIA PRE NEPRIJATIE NA RHB

  • nespolupracujúci pacient (porucha vedomia, neliečená psychóza, demencia)
  • dekubit s poruchou kožného krytu
  • febrilný stav
  • infekčné ochorenie + séropozitivita:  syphillis, HIV,  aktívna Hepatitída B,C, clostrídiová infekcia a pod.
  • nestabilné závažné chronické  choroby  (nekontrolovaná arteriálna hypertenzia, malígneho typu,  srdcová arytmia závažného stupňa manifestujúca sa srdcovým zlyhávaním, srdcová insuficiencia NYHA 3 a 4 nevyrovnaný diabetes mellitus, iné…)
  • nestabilná antikoagulačná liečba
  • patologické hodnoty laboratórnych parametrov:

           – anémia s Hb pod 90 g/liter

           – trombocytopénia pod 700.000 / mikroliter

           – nephropathia s hodnotami kreatinínu viac ako 2x normálnej hodnoty

  • dekompenzovaný diabetes melitus
  • demencia
  PODMIENKY PRIJATIA

  PODMIENKY PRIJATIA OHĽADNE COVID-19 (MUSÍ SPĹNAŤ 1 Z NASLEDUJÚCICH KRITÉRIÍ)

  • negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín

  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • informácie o spracúvaní osobných údajov Rehabilitačnej nemocnice Hlohovec sú dostupné na webovej stránke nemocnice.

  Cenníky služieb

  Cenník pre RHB

  Stiahnuť tu

  Cenník pre LDCH

  Stiahnuť tu

  Cenník pre stacionár

  Stiahnuť tu

   

  KONTAKTY

  FBLR AMBULANCIA

  +421 33 533 10 91
  +421 910 105 906)
  froamb@mphc.sk

  POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

  +421 33 533 10 90
  pohotovost@mphc.sk

  ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA V ODBORE FBLR

  +421 911 997 509
  fyzio@mphc.sk

  INDIVIDUÁLNY SÚKROMNÝ PREVOZ

  +421 48 472 16 06
  isp@merea.sk