PARKOVANIE A VSTUP

Nemocnica vo svojom areáli poskytuje návštevníkom bezplatné parkovanie pre osobné automobily. Pre účely naloženia alebo vyloženia pacientov je možné krátkodobo využiť priestor pred vchodom do budovy. Vodiči sú v areáli povinní dodržiavať pravidlá jazdy po cestných komunikáciách a dbať, aby parkovaním nebránili prejazdu vozidiel záchranných zložiek. Parkovanie a prejazd po zeleni je prísne zakázané!

Vstup do budovy nemocnice je bezbariérový.
Nábrežie A. Hlinku 27 Hlohovec 920 01
Nábrežie A. Hlinku 27 Hlohovec 920 01

DUCHOVNÁ STAROSTLIVOSŤ PRE VERIACICH

Personál rehabiliačnej nemocnice môže na požiadanie pacienta zabezpečiť prítomnosť kňaza na oddelení. Duchovné služby sú poskytované bez rozdielu vierovyznania a sú k dispozícii každému z hospitalizovaných klientov. K záujemcom o duchovnú službu kňaz pristupuje individuálne – vypočuje, pomodlí sa, vyspovedá, udelí sviatosť pomazania a podobne, podľa potrieb pacienta.

PRÁVA PACIENTOV

Právo na prevenciu 
Každý jednotlivec má právo na poskytovanie primeraných služieb na prevenciu choroby.

Právo na prístup k zdravotníckym službám
Každý jednotlivec má právo na prístup k takým zdravotníckym službám, aké si vyžaduje jeho zdravie. Zdravotnícke služby musia zaručovať rovnaký prístup každému, bez diskriminácie na základe finančných možností, miesta bydliska, druhu choroby alebo doby prístupu k zdravotníckej starostlivosti.

Právo na informácie
Každý jednotlivec má právo na prístup k všetkým druhom informácií týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, zdravotníckych služieb a ich využívania a všetkého, čo je dostupné na základe vedeckého výskumu a technickej inovácie.

Právo vyjadriť súhlas
Každý jednotlivec má právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré by mu umožnili aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o svojom zdraví; tieto informácie sú základnou podmienkou pred akoukoľvek procedúrou a liečbou, vrátane účasti na vedeckom výskume.

Právo slobodného výberu
Každý jednotlivec má právo slobodne si vybrať na základe dostatočných informácií spomedzi rôznych liečebných metód a poskytovateľov.

Právo na súkromie a zachovanie dôverného prístupu
Každý jednotlivec má právo na zachovanie dôverného prístupu k svojim osobným informáciám, vrátane informácií týkajúcich sa jeho zdravotného stavu a možných diagnostických alebo liečebných metód, ako aj na ochranu svojho súkromia pri výkone diagnostických vyšetrení, prehliadke u odborného lekára a lekárskom ošetrení alebo chirurgickom zákroku vo všeobecnosti.

Právo na rešpektovanie pacientovho času
Každý jednotlivec má právo byť ošetrený v krátkom a vopred určenom čase. Toto právo platí pre všetky fázy liečby.

Právo na dodržiavanie úrovne kvality
Každý jednotlivec má právo na prístup k zdravotníckym službám vysokej kvality na základe špecifikácie a dodržiavania presne stanovených noriem.

Právo pacienta na bezpečnosť
Každý jednotlivec má právo neutrpieť škodu spôsobenú nedostatočným fungovaním zdravotníckych služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti a chýb, a právo na prístup k zdravotníckym službám, ošetreniu a liečbe, ktoré spĺňajú vysoko stanovené bezpečnostné normy.

Právo na inovácie
Každý jednotlivec má právo na prístup k inovovaným metódam, vrátane diagnostických metód, v zmysle medzinárodných noriem, a nezávisle na ekonomických alebo finančných okolnostiach.

Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti
Každý jednotlivec má právo, pokiaľ je to len možné, predchádzať utrpeniu a bolesti vo všetkých etapách svojej choroby.

Právo na liečbu zohľadňujúc osobné potreby
Každý jednotlivec má právo na diagnostické a liečebné programy čo najviac prispôsobené jeho osobným potrebám.

Právo podávať sťažnosti
Každý jednotlivec má právo podávať sťažnosť vždy, keď utrpí škodu, a právo dostať odpoveď alebo inú formu spätnej väzby.

Právo na náhradu škody
Každý jednotlivec má právo na dostatočnú náhradu škody v primerane krátkej dobe, vždy keď utrpí telesnú alebo morálnu a psychickú ujmu spôsobenú ošetrovaním alebo liečbou pri poskytovaní zdravotníckej služby.

OZNÁMENIA A PODNETY

Rehabilitačná nemocnica, s.r.o., Hlohovec určila osobu poverenú prijímať podnety a oznámenia o protispoločenskej činnosti, porušovaní práv a povinností zamestnancov, vynakladaní finančných prostriedkov a pod. Každý občan má právo ich oznámiť:

a) priamo orgánom činným v trestnom konaní (prokuratúra, policajný zbor), súd alebo príslušný správny orgán (trestné oznámenie alebo podnet na začatie konania o správnom delikte),
b) formou podnetu Rehabilitačnej nemocnice, s.r.o., Hlohovec

Ak chce občan podať podnet, môže tak urobiť písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
Podnet však musí spĺňať náležitosti sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

KONTAKTY

FBLR AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
+421 910 105 906)
froamb@mphc.sk

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

+421 33 533 10 90
pohotovost@mphc.sk

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA V ODBORE FBLR

+421 911 997 509
fyzio@mphc.sk

INDIVIDUÁLNY SÚKROMNÝ PREVOZ

+421 48 472 16 06
isp@merea.sk