Záleží nám na starostlivom spracúvaní osobných údajov našich pacientov a klientov pre našu nemocnicu, vrátane ochrany týchto údajov.

Ubezpečujeme Vás, že v nemocnici máme nastavené pravidlá na to, aký zamestnanec, alebo ktoré oddelenie nemocnice má prístup k Vašim osobným údajom, a ktoré osobné údaje môže spracúvať a v akom rozsahu. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme a aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
Základné informácia o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Rehabilitačná nemocnica Hlohovec, s.r.o.
Sídlo: Nábrežie A. Hlinku 27, Hlohovec 920 01
IČO: 51 901 366
DIČ: 2120831988
Štatutárny orgán: Ing. Viktor Földes, MBA, konateľ

Účel a právny základ spracúvania

Osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami (pacientmi) a ich spracúvanie je nevyhnutné za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
Osobné údaje a údaje týkajúce sa zdravia sa spracúvajú podľa:

 • Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

 • Zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • Zákona NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,

 • Zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • Zákona NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • Zákon NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • Zákona NR SR č. 153/2013 o národnom zdravotníckom systéme a

 • Zákona NR SR č. 395/2002 o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Dotknuté osoby sú najmä pacient, klient, zamestnanec, zákonný zástupca a splnomocnenec pacienta, resp. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Príjemcovia osobných údajov a údaje týkajúce sa zdravia dotknutých osôb sa poskytujú príjemcom a to najmä zdravotným poisťovniam, na vyžiadanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, mestu Hlohovec na účely prešetrenia sťažností, iným zdravotníckym zariadeniam v prípade prekladu pacienta, Národnému centru zdravotníckych informácií v súvislosti so štatistikami a elektronickým zdravotníctvom, poskytovateľom lekárenskej starostlivosti. Príjemcom a sprostredkovateľom poskytujeme údaje výhradne na základe plnenia legislatívnych požiadaviek, s výnimkou spoločností zabezpečujúce podporu prevádzky informačných systémov nemocnice.

Doba uchovávania osobných údajov:
Nemocnica bude uchovávať spracúvané osobné údaje týkajúce sa zdravia v zmysle § 22 zákona č. 576/2004 Z.z. 20 rokov od poskytnutia poslednej zdravotnej starostlivosti. a zákona č. 395/2002 Z.z.. Ostatné lehoty na uchovávanie osobných údajov sú vymedzené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach pre jednotlivé informačné systémy a Registratúrnom poriadku. Po
uplynutí zákonnej lehoty sú údaje určené na likvidáciu a skartáciu. Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú a neprenášajú do tretích krajín.

Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti voči nemocnici tieto práva:

 1. V súlade s ochranou jej dôstojnosti, rešpektovania jej telesnej integrity a psychickej integrity právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v informovanom súhlase nemocnice, kde sú uvedené informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

 2. Právo na to, aby nemocnica opravila jej nesprávne osobné údaje a aby doplnila jej neúplné osobné údaje.

 3. Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali ak nepodliehajú iným zákonným požiadavkám.

 4. Právo na to, aby nemocnica obmedzila spracúvanie jej osobných údajov, ak: dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti, spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, nemocnica nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

 5. Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla nemocnici . Taktiež má právo na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie tejto osobe, jej zákonnému zástupcovi a ďalším osobám v zmysle platnej legislatívy v celom rozsahu.

 6. Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov nemocnicou v informačných systémoch, ktoré to povoľujú (napr. pri spracúvaní osobných údajov za účelom marketingových služieb).

 7. Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany nemocnice, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na

  ochranu osobných údajov.

 8. Právo namietať a odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa zákona č. 576/2004 Z.z. možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu.

 9. Právo na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jej zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti.

 10. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

 11. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, zákonnosť spracúvania jej osobných údajov môže odsúhlasiť len jej zákonný zástupca.

 12. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

 13. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo písomne na adrese sídla nemocnice alebo na elektronickej adrese gdpr@mphc.sk

 14. Dotknutá osoba, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinnosti dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tieto povinnosti voči nemocnici: poskytnúť pravdivé osobné údaje nevyhnutné na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy.

Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených zákonom č. 576/2004 Z.z nevyžaduje.
Neposkytnutie osobných údajov v potrebnom rozsahu danom týmto zákonom môže mať za následok neposkytnutie zdravotnej starostlivosti okrem akútnych stavov.

Odvolanie súhlasu
Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených zákonom č. 576/2004 Z.z nevyžaduje. Tento súhlas nemôžete ani odvolať. Ostatné spracúvanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Súhlas na spracovanie osobných údajov je vždy vydaný za konkrétnym účelom. Osobné údaje sa nemôžu používať na iný účel ako účel vymedzený v súhlase. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje odstránime z našej databázy.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ STE POSKYTLI NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Osobné údaje, ktoré sme získali z našej webovej stránky, budeme zbierať, spracovávať používať len na účel, na ktorý boli určené (poskytnutie informácií, zvýšenie kvality poskytovaných služieb) a pod.).

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia

Nemocnica má vypracovanú internú dokumentáciu v súlade s legislatívnymi požiadavkami týkajúcu sa spracúvania a ochrany osobných údajov.
Nemocnica má všetkých zamestnancov, ktorí spracúvajú osobné údaje poverených na prístup k osobným údajom podľa pokynov nemocnice v súlade s legislatívou. Prebiehajú pravidelné školenia zamestnancov o ochrane osobných údajov. Vykonávajú sa pravidelné audity ochrany osobných údajov.

V Hlohovci, 31. 8. 2018

KONTAKTY

FBLR AMBULANCIA

+421 33 533 10 91
+421 910 105 906)
froamb@mphc.sk

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH

+421 33 533 10 90
pohotovost@mphc.sk

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA V ODBORE FBLR

+421 911 997 509
fyzio@mphc.sk

INDIVIDUÁLNY SÚKROMNÝ PREVOZ

+421 48 472 16 06
isp@merea.sk